Fiche d'inscription:
Importer
Importer
Importer
Importer
Importer
Importer
Importer
Engagement | Fanekena

- Tous les diplôme,....

- Tous les diplômes, noms et autres informations fournis sont exactes.
- Accepter les conditions d’admissibilités et les règlements de l’établissement.
- Ne divulguer aucun contenu total ou partiel de ce site.
- Honorer mes frais de formations et les divers frais y afférant.
- Ne pas partager le mot de passe, autoriser d’autres personnes à accéder à mon compte, ni transférer mon compte à quiconque (sans l’autorisation de l’établissement).
- Aucun remboursement n’est possible après l’inscription ou tout autre paiement.

En cliquant sur le bouton inscription, j’atteste avoir lu et pris conscience tous les règlements de l’établissement.

- Marina avokoa ireo maripahaizana, anarana sy andinindininy rehetra nomeko.
- Manaiky ireo fepetra rehetra fidirana sy mifehy ny sekoly.
- Tsy hizara na amin’ny apahany na manontolo ny fianarana sy ny voarakitra rehetra anaty tranonkala.
- Hanaja ny fandoavana ny sarampianarana sy ireo sarany hafa rehetra tokony aloha amin’ny fianarako.
- Tsy hizara ny tenimiafina, tsy hampiditra olonkafa ao amin’ny kaontiko na ihany koa hamindra ny kaontiko ho amin’ny olonkafa (raha tsy mahazo fahazahoandalana manokana avy amin’ny sekoly).
- Tsy misy vola azo haverina intsony rehefa voaloha.

Rehefa manindry ny bokotra fisoratana anarana aho dia manaiky tanteraka tsy antery ny lalana mifehy ny sekoly.

Lu et Approuvé | Voavaky ary Ekena